O szkole

♦ ♦ ♦szkola-male

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Radgoszcz w powiecie dąbrowskim, województwo małopolskie.

Szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Nauczyciele we współpracy z instytucjami zewnętrznymi podejmują działania, które odpowiadają potrzebom uczniów oraz oczekiwaniom rodziców. Nauczyciele współpracują z sobą przy planowaniu, realizowaniu i wprowadzaniu zmian w procesie edukacyjnym. Pomagają sobie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, a wzajemna pomoc jest przydatna w doskonaleniu ich pracy.

Działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze szkoły oparte są na dobrych doświadczeniach, wypracowanych tradycjach i tworzą zintegrowany system edukacyjny. Lekcje prowadzone są  w miłej i życzliwej atmosferze. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

 

♦ ♦ ♦

NASZA PATRONKAjadwiga_by_bacciarelli

Święta Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety, księżniczki bośniackiej, urodziła się na Węgrzech w lutym 1374 r. Pierwotne plany dynastyczne nie łączyły królewny z Polską. Po śmierci ojca, gdy Węgrzy obrali jej starszą siostrę Marię na królową, dostojnicy polscy poprosili o zgodę na wybór Jadwigi na tron polski.
16 października 1384 r. została ukoronowana w katedrze na Wawelu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę.
Małżeństwo z Wielkim Księciem Litewskim Jagiełłą otworzyło Litwę na przyjęcie chrześcijaństwa, a Polsce dało potężnego sprzymierzeńca w walce z Zakonem Krzyżackim.
Troska o nowych poddanych i ich duchowy rozwój wyrażała się w wielu fundacjach i zabiegach legislacyjnych: królowa wystarała się u papieża o ustanowienie diecezji wileńskiej, dla studentów litewskich ufundowała bursę w Pradze.
W 1397 r. otrzymała od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej. Poprzez swój zapis w testamencie królowa przyczyniła się do odnowienia tegoż uniwersytetu.
Dla chorych zakładała szpitale, biednym nie szczędziła pomocy, hojnie uposażała klasztory i kościoły oraz fundowała nowe.
Długo oczekiwała na dar macierzyństwa. Upragnione dziecko – Elżbieta Bonifacja – zmarło jednak wkrótce po porodzie, niedługo za córką odeszła do wieczności matka w dniu 17 lipca 1399 r.
31 maja 1979 roku Jadwiga została beatyfikowana, a 8 czerwca 1997 roku ogłoszona świętą.

♦ ♦ ♦

Hymn Szkoły

PIEŚŃ O KRÓLOWEJ JADWIDZE

Cicha, skromna, zamyślona
na Wawelu śpisz przez wieki,
błogosławiąc w swoim sercu
Boga,  który był człowiekiem.

Ref. Dobra Jadwigo, piękna Królowo
pokój i mądrość u Twego tronu.
Przemów za nami do Boga słowo
za ziemię Piastów i Jagiellonów.

Chrzestną Matką byłaś pogan,
opiekunką dla uczonych,
władcom Tyś służyła radą
ciężar niosąc swej korony.

Refren …

Na kamieniu Twego życia
ślad miłości odciśnięty.
Iść pragniemy Twoją drogą
bo to ślad jest prawdy świętej.

Refren …

Krzyżem Twoim był za życia
krzyż każdego ubogiego.
Klęknij z nami dziś pod krzyżem
razem z naszą ludzką biedą.

Refren …

sł. M. Skwarnicki

♦ ♦ ♦

MODEL ABSOLWENTA

… jest aktywny          

– posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

– ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

– wykazuje się samodzielność

 … jest ciekawy świata      

– stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

– lubi i chce się uczyć

– wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

… jest odpowiedzialny      

– umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

– umie rozwiązywać problemy

– cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

– zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

– umie dokonać samooceny

 … jest otwarty   

– łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

– umie współdziałać w grupie

– prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych

– jest dobrym organizatorem

… jest optymistą     

– jest pogodny

– pozytywnie patrzy na świat

– wierzy w siebie

– umie odróżniać dobro od zła

… jest prawy     

– cechuje go uczciwość i prawdomówność

– zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje

– zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

… jest tolerancyjny   

– rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

– jest wrażliwy na potrzeby innych

… jest krytyczny     

– selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do  określonego celu

… jest świadomy  swoich praw i praw innych ludzi  

– zna i respektuje prawa innych

– zna swoją wartość

absolwent-21